Menu
  ›  Πολιτική Προστασίας Απορρήτου  Οικιακές Συσκευές, Μικροσυσκευές, Εικόνα, Ήχος, Υπολογιστές, Κλιματισμός, Τηλεφωνία  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - GDPR

Τα στοιχεία  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική  διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, κατοικία,  αριθμός  τηλεφώνου  κλπ), που δηλώνετε κατά την επίσκεψη  στην ιστοσελίδα μας (μέσω  της χρήσης cookies)  για να παραγγείλετε  τα προϊόντα  της εταιρείας  μας και για την επικοινωνία  μας  μαζί  σας,  περιλαμβάνουν  προσωπικά δεδομένα, τα οποία  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 2472\97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η συλλογή  των προσωπικών στοιχείων των χρηστών  της ιστοσελίδας  μας γίνεται  εφόσον  έχετε  δώσει  τη  συγκατάθεσή  σας κατά τη  δημιουργία του  λογαριασμού  σας.    Η εταιρεία μας  μπορεί  να επεξεργάζεται τμήμα ή  το σύνολο των στοιχείων  που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες  για λόγους  στατιστικούς, προώθησης  προϊόντων και υπηρεσιών, ενημέρωσης  για νέα προϊόντα  και   εν γένει βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών  της.

Η εταιρεία μας κατά  την επεξεργασία  των δεδομένων συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού  και οποιουδήποτε ισχύοντος  εθνικού νόμου  σχετικά με την  προστασία  δεδομένων.

Η εταιρεία  μας  εφαρμόζει κατάλληλα  τεχνικά, υλικά  και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας  με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή,  ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση. Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Η εταιρεία μας  διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο,  σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος  χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκρισή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου: (i) η γνωστοποίηση είναι αυστηρά απαραίτητη για την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί ή (ii) η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της  εταιρείας  Ο επισκέπτης/χρήστης  μπορεί να  επικοινωνήσει με τον εκάστοτε  διαχειριστή της ιστοσελίδας  για να διασταυρώσει  την ύπαρξη προσωπικού του  αρχείου,  τη  διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Η εταιρεία μας  μπορεί να χρησιμοποιεί αντιπροσώπους, εργολάβους, υπεργολάβους ή  παρόχους υπηρεσιών  σε  τρίτους  για την παροχή προς την εταιρεία  υπηρεσιών  διοικητικών,  τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών  ή άλλων υπηρεσιών  τήρησης αρχείου  δεδομένων,  σε συνάρτηση με τη λειτουργία  της  επιχείρησης.   Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία  μας  διασφαλίζει ότι τα  συμβεβλημένα  με αυτήν πρόσωπα   συμμορφώνονται με  της  απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων θέτοντας αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης.

Τα  προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Τα προσωπικά  σας δεδομένα  διατηρούνται κατ’ αρχήν καθ’ όλη τη διάρκεια  της συμβατικής  μας  σχέσης, ενώ περαιτέρω η διατήρηση  τους συναρτάται   με  την αγορά προϊόντων,  με τη  συμμετοχή σας  σε  διαφημιστική προσφορά, με την επικοινωνία  σας  μαζί μας για την υποβολή ερωτήματος, με τη δημιουργία λογαριασμού, με τη συναίνεση  σας  για κοινοποιήσεις   άμεσης εμπορικής προώθησης, με  την  εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας,

Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας για τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα  ανωνυμοποιούμε,  ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία . Τα δικαιώματα και οι επιλογές  σας είναι: 1)Δικαίωμα στην ενημέρωση,  2)Δικαίωμα στην πρόσβαση, 3)Δικαίωμα στη διόρθωση, 4)Δικαίωμα στη διαγραφή, 5)Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 6)Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων, που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή, 7)Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 8)Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 9)Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των cookies.

Το site της  εταιρείας μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές  σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων  ουδεμία  ευθύνη  φέρουμε, ούτε  μπορούμε να εγγυηθούμε  για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα  τους.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση  των εν λόγω  ιστοτόπων τρίτων μερών, ο  χρήστης/επισκέπτης  οφείλει να  απευθυνθεί  στα αντίστοιχα  websites, τα  οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Η εταιρεία μας  δεν  αποδέχεται  ούτε  υιοθετεί  το περιεχόμενο  ή τις υπηρεσίες  των  sites  και των  σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά  με  οποιονδήποτε  τρόπο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων  υπόκεινται  σε  τροποποίηση, σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  μελλοντικής  τροποποίησης  της  εθνικής, ευρωπαϊκής  και διεθνούς νομοθεσίας.